Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Poslovnik o radu Etičkog saveta


Na osnovu člana 50 Statuta udruženja javnih tužlaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Preporuke 19/2000 Saveta Evrope donosimo

POSLOVNIK O RADU
ETIČKOG SAVETA UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA  SRBIJEČl. 1

Poslovnikom o radu uređuje se nadležnost i sastav, postupak, način rada i odlučivanje Etičkog saveta Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, ( u daljem tekstu Etički savet)

NADLEŽNOST I SASTAV

Čl. 2


    Etički savet je organ Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (u daljem tekstu Udruženja) koji daje mišljenja  o usklađenosti određenih ponašanja javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca i tužilačkih pomoćnika ( u daljem tekstu javnih tužilaca) sa Etičkim kodeksom, kao i sa međunarodno priznatim i usvojenim odredbama o ponašanju Javnih tužilaca uopšte.

    Etički savet može da utvrdi dodatna pravila postupanja koja moraju biti u saglasnosti sa Statutom Udruženja, odredbama ovog Poslovnika, odlukom većine članova Etičkog saveta i na osnovu odobrenja Skupštine udruženja.

Etički savet može da:

-    Daje mišljenje i preporuke  u skladu sa st.1 ovog člana
-    Donosi odluku o suspenziji člana Udruženja protoiv koga se vodi postupak isključenja ili koji je udaljen sa funkcije u javnom tužilaštvu
-    Donosi odluku o isključenju člana iz udruženja na predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili pedeset članova udruženja
-    Podnese Skupštini udruženja predlog za izmenu i dopunu etičkog kodeksa
-    Podnese Upravnom odboru predlog za izmenu i dopunu statuta
-    I donosi druge odgovarajuće odluke

Čl. 3

Etički savet čini pet članova koje predlaže i bira Skupština udruženja.

Članovi Etičkog saveta biraju predsednika na predlog Predsednika udruženja.

Prilikom izbora članova vodiće se računa da oni budu iz tužilaštava različitih nadležnosti.

Predsednik  i članovi biraju se na period od tri godine, najviše u dva uzastopna mandata.

Člana kome je funkcija prestala pre vremena, na predlog odeljenja iz koga je član, bira Upravni odbor.

Članovi Nadzornog odbora Udruženja i članovi tela koji odlučuju o statusu javnih tužilaca na bilo koji način, nemogu da budu članovi  Etičkog saveta.

Čl.4

Funkcija članova i predsednika Etičkog saveta prestaje istekom mandata, istupanjem, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.


Čl.5


Etički savet donosi poslovnik o radu većinom glasova svojih članova.

POSTUPAK I NAČIN RADA ETIČKOG SAVETA

Čl.6

    Predsednik Etičkog saveta saziva, predsedava sastancima i koordinira radom Etičkog saveta.


Čl.7


    Članovi Etičkog saveta ne mogu biti pozvani na odgovronost zbog datog glasa, iznetog mišljenja ili postupanja u svojstvu članova Etičkog saveta.

    Član Etičkog saveta će se izuzeti od odlučivanja u predmetima u kojima je sam prijavljen ili ako postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost  na osnovu odluke samog Etičkog saveta.

    Ako postoje razlozi za izuzeće, član Etičkog saveta će bez odlaganja prekinuti rad po zahtevu stranke i podneti obrazloženi zahtev za izuzeće u pismenom obliku, o čemu  će doneti odluku predsednik Etičkog saveta.

    Stranka moće da podnese obrazloženi zahtev za izuzeće u pismenoj formi svakog člana Etičkog saveta iz razloga predviđenih u čl. 7 st.2 ovog Poslovnika, o čemu odluku bez odlaganja donosi predsednik Etičkog saveta.

    Ukoliko stranka zahteva izuzeće svih članova Etičkog saveta, o tome će odlučivati Upravni odbor na svojoj sednici.

    U slučajvima iz čl. 7 st. 4 i 5 ovog Poslovnika koji se odnose na predsednika Etičkog saveta, odluku o tome će doneti članovi Etičkog saveta na zajedničkoj sednici.

    Članovi Etičkog saveta mogu ostvariti pravo na naknadu troškova u vezi sa obavljanjem svojih dužnosti.  
   

čl.8

    Zahtev za davanje mišljenja u vezi sa primenom ili tumačenjem odredaba Etičkog kodeksa ili sa međunarodno priznatim i usvojenim odredbama o ponašanju javnih tužilaca može podneti građanin, organizacija, institucija odnosno svako ko ima pravni interes.

    Etički savet može na sopstvenu inicijativu razmatrati pitanja koja su od interesa za pravosuđe i stim u vezi davati mišljenja i preporuke, koje se tiču etičkog kodeksa, međunarodnih standarda ili ponašanja javnih tužilaca.

    Neće se razmatrati zahtevi koji se odnose na predmet sudskog ili disciplinskog ili nekog drugog postupka koji je u toku.

    Etički savet odbaciće da razmatra zahtev koji ne potpada pod njegovu nadležnost.
   
Etički savet ima diskreciono pravo da odbije da izda mišljenje ili preporuku ukoliko smatra da to nije svrhishodno za pojedinačnog tužioca, interes tužilaštva ili javni interes.

Čl.9


    Zahtev se podnosi u pismenom obliku i treba da sadrži kratak opis relevantnih činjenica i okolnosti u vezi sa pitanjima koja su predmt zahteva, potpisan od strane podnosioca, neposredno Etičkom savetu ili drugom organu Udruženja koji će ga bez odlaganja dostaviti Etičkom savetu.

Svi primljeni zahtevi zavode se u Administrativnoj kancelariji udruženja i prosleđuju se predsedniku Etičkog saveta .

Ukoliko postoji javno objavljeno mišljenje koje odgovara podnetom zahtevu, predsednik Saveta može poslati kopiju objavljenog mišljenja podnosiocu zahteva bez daljeg razmatranja zahteva od strane Etičkog saveta.

Ukoliko ne postoji već javno objavljeno mišljenje predsednik Etičkog saveta će zahtev proslediti članu Etičkog saveta po rotirajućem principu (izvestilac) radi prethodnog razmatranja i izrade nacrta mišljenja ili preporuke.

Ukoliko su činjenice ili okolnosti iz zahteva nepotpuni, nerazumljivi ili sadrže i neke druge nedostatke, predsednik Etičkog saveta ili izvestilac mogu zahtevati dodatne informacije u roku od 8 dana od podnosioca zahteva.

Ukoliko podnosilac ne uredi svoj zahtev i nakon proteka roka  iz prethodnog stava ovog člana zahtev ostane nepotpun, nerazumljiv ili sadrži i druge nedostatke, predsednik Etičkog saveta će odbaciti zahtev i o tome obavestiti podnosioca zahteva bez daljeg razmatranja od stane Etičkog saveta.     

ODLUČIVANjE

Čl.10


     Nakon prijema urednog zahteva izvestilac može  da zatraži izjašnjenje od lica na koga se odnosi zahtev u pismenoj formi, a prijavljeni ima mogućnost da se u roku od 8 dana od prijema zahteva izjasni o tome.

    Postupak se moće pokrenuti u roku od 12 meseci od dana učinjene povrede Kodeksa a apsolutna zastarelost nastupa istekom roka od 24 meseca od učinjene povrede.

    Odluke se donose većinom glasova svih članova Etičkog saveta.

    Članovi Etičkog saveta mogu da glasaju, da se konsultuju, komuniciraju putem pošte, telefona, elektronskom poštom ili na drugi način, ali su u tom slučaju dužni da u roku od tri dana svoj stav potvrde pismenim putem.

Etički savet svoje odluke donosi po zahtevu u roku od 90 od prijema zahteva.

VRSTE ODLUKA

Čl.11

Savet o zahtevu odlučuje u formi mišljenja  ili odluke.

    Mišljenje ili odluka sadrži kratak stav koji predstavlja izreku mišljenja ili odluke i obrazloženje o utvrđenim činjenicama koje su predmet zahteva i na kojima se mišljenje ili odluka zasniva.

    Mišljenje i odluka se odnose na primenu relevantnih zakonskih odredaba kao i odredaba Standarda tužilačke etike i međunarodno opšte prihvaćenih normi o  tužilačkoj etici i pravilima tužilačkog ponašanja koje se odnose na utvrđeno činjenično stanje.

    Mišljenje i odluke se objavljuju i dostavljaju podnosiocu zahteva, licu na koga se predstavka odnosi, svih članovima Saveta, Upravnom odboru, Tužilačkoj reči, kao i na veb stranici Udruženja na internetu.

    Mišljenja i odluke za koje Etički savet odluči da će javno objaviti uradiće se na taj način što će iz njih biti izostavljena lica, oznake tužilaštva, mesta ii informacije koje mogu identifikovati podnosioca zahteva, sud ili drugo lice.
 
Čl. 12

    Etički savet može ako se pojave bitno nove okolnosti, za koje se nije znalo u vreme usvajanja mišljenja ili odluke, većinom glasova članova Etičkog saveta izmeniti, dopuniti ili preinačiti već dato mišljenje ili odluku.
    Etički savet može da razmatra sva data mišljenja radi ocene njihove osnovanosti po sopstvenoj inicijativi ili na inicijativu Udruženja.

Čl. 13
   

Etički savet može da odluči da javno objavi mišljenje ili preporuku koja je nakon odlučivanja ostala u manjini ukoliko smatra da bi to bilo od opšteg značaja.

Čl.14

    Rezultat glasanja i odlučivanja Etičkog saveta neće biti dostupan javnosti.

PRELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE

Čl. 15

Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Etičkog saveta i objavljivanja na sajtu Udruženja.

 
Predsednik Etičkog saveta
Lidija Komlen Nikolić


 

Poslednje vesti

Članovi Vlade Srbije i skupštine uporno krše sopstvene kodekse: Komentarišu sudske odluke uprkos zabrani Članovi Vlade Srbije i skupštine uporno krše sopstvene kodekse: Komentarišu sudske odluke uprkos zabrani Stefanović: Nema više zvanja telefonom, sada se uticaj ostvaruje bombastičnim izjavama za medije. Vlada Srbije je kodeks usvojila još u januaru 2016,... More detail
Kineska štampa o 22. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca Kineska štampa o 22. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca Kineska štampa je propratila 22. godišnju konferenciju Međunarodnog udruženja tužilaca. Na jednoj od slika predstavnici Udruženja tužilaca Srbije... More detail
Šta traže srpski tužioci Šta traže srpski tužioci Četiri strukovna udruženja podnela su Ministarstvu pravde zajednički predlog za promene 11 članova Ustava, s ciljem da se tužilaštvu obezbedi puna... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije