Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Poslovnik o radu Skupštine UTS


Na osnovu člana
22 Statuta Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Skupština Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, donosi

 

PRIVREMENI POSLOVNIK O RADU SKUPšTINE UDRUŽENjA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE

 

 

Član 1.

 

            Privremeni poslovnikom o radu Skupštine Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (u daljem tekstu Poslovnik) uređuje se rad Skupštine Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (u daljem tekstu Skupšina) i druga pitanja od značaja za rad Skupštine u skladu sa Statutom Udruženja javnih tužilac i zamenika javnih tužilaca Srbije (u daljem tekstu Udruženje)

 

Član 2.

 

            Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

 

Član 3.

 

Skupština

 

- usvaja Statut Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije,

- bira Predsedika Udruženja, predsednika Skupštine, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, predsednika Programskog saveta i članove Etičkog saveta,

- razmatra i usvaja izveštaje o radu organa društva,

- usvaja finansijski izveštaj i plan rada Udruženja.

 

Član 4.

 

            Rad Skupštine je javan.

 

 

Član 5.

 

            Pre otvaranja sednice Skupštine predsednik Skupštine utvrđuje broj prisutnih članova Skupštine i konstatuje da li je prisutna jedna petina članova Udruženja.

 

            Ukoliko Skupštini ne prisustvuje jedna petina članova Udruženja, novo zasedanje Skupštine se saziva u roku od 30 dana.

 

Član 6.

 

            Dnevni red sednice utvrđuje Skupština.

 

            Svaki član Skupštine može da predloži dopunu ili izmenu dnevnog reda.

 

Član 7.

 

            Vreme rasprave po pravilu traje najduže 10 minuta za svakog člana Skupštine.

 

            Skupština može da izmeni vreme rasprave na predlog svakog člana Skupštine.

 

Član 8.

 

            Predsednik Skupštine daje i oduzima reč i stara se o redu na sednici.

 

            Zbog povrede reda na sednici prekoračenjem vremena rasprave ili kršenjem Poslovnika o radu Skupštine na drugi način, predsednik Skupštine izriče opomenu ili oduzima reč.

 

Član 9.

 

            Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ukoliko Statutom nije drugačije utvrđeno.

 

Član 10.

 

            O svakoj tački dnevnog reda raspravlja se i odlučuje pojedinačno.

 

            Predsednik Skupštine utvrđuje sadržinu predloga o kojima se glasa i nakon glasanja konstatuje rezultate glasanja.

 

Član 11.

 

            Glasanje je tajno.

 

Izuzetno kad se glasa o Statutu i drugim aktima Skupština može da odluči da glasanje bude javno.

 

           

 

 

 

Član 12.

 

            Na sednici Skupštine bira se verifikaciono izborna komisija koju čine članovi Skupštine ili lica zaposlena u Udruženju.

 

            Predsednik Skupštine utvrđuje predlog sastava verifikacione komisije.

 

            Na osnovu izveštaja verifikacione komisije, predsednik Skupštine konstatuje rezultate glasanja.

 

Član 13.

 

            Kada se obavi razmatranje svih tačaka dnevnog reda i glasanje po njima predsednik Skupštine zaključuje sednicu Skupštine

 

Član 14.

 

            O radu na sednici se vodi zapisnik.

 

            Zapisnik obuhvata glavne podatke o radu na sednici i sadrži: datum, mesto i vreme održavanja sednice Skupštine, broj prisutnih članova Skupštine, ime predsednika Skupštine, utvrđuje dnevni red, imena i bitne delove izlaganja učesnika u rspravi, rezultate glasanja o svakoj tački dnevnog reda i sadržinu i naziv donetih odluka i zaključaka.

 

            Zapisniku se prilažu kopije materijala koji je razmatran na sednici, koji čine sastavni deo zapisnika.

 

Član 15.

 

            Lice koje vodi zapisnik određuje Skupština na predlog predsednika Skupštine.

 

            Zapisnik potpisuju zapisničar i predsednik Skupštine.

 

            Zapisnik sa sednice se čuva u dokumentaciji Udruženja.

 

Član 16.

 

            Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

            Ovaj Poslovnik će se primenjivati do donošenja Poslovnika o radu Skupštine Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

 


 

Poslovnik u elektronskoj formi možete preuzeti OVDE . (.pdf, 83Kb)

 

Poslednje vesti

Članovi Vlade Srbije i skupštine uporno krše sopstvene kodekse: Komentarišu sudske odluke uprkos zabrani Članovi Vlade Srbije i skupštine uporno krše sopstvene kodekse: Komentarišu sudske odluke uprkos zabrani Stefanović: Nema više zvanja telefonom, sada se uticaj ostvaruje bombastičnim izjavama za medije. Vlada Srbije je kodeks usvojila još u januaru 2016,... More detail
Kineska štampa o 22. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca Kineska štampa o 22. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca Kineska štampa je propratila 22. godišnju konferenciju Međunarodnog udruženja tužilaca. Na jednoj od slika predstavnici Udruženja tužilaca Srbije... More detail
Šta traže srpski tužioci Šta traže srpski tužioci Četiri strukovna udruženja podnela su Ministarstvu pravde zajednički predlog za promene 11 članova Ustava, s ciljem da se tužilaštvu obezbedi puna... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije