Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Jačanje integriteta javnih tužilaca u Srbiji

HolandijaNosilac projekta: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Donator projekta: Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu
Mesto sprovođenja aktivnosti projekta: Srbija
Trajanje: 12 meseci, početak jul 2018.

Opšti cilј projekta je osnaživanje javnih tužilaca da otvoreno govore o neprimerenim uticajima i kako da im se odupru.

Projekat "Jačanje integriteta javnih tužilaca u Srbiji" će doprineti unapređenju razumevanja uloge Poverenika za samostalnost i podizanje svesti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca o radu Povernika. Projektom je predviđeno promovisanje uloge Poverenika među javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca kao i u javnosti pravlјenjem informativnog materijala (letak, infografika, redovno ažuriranje na sajtu DVT, itd).

Predviđeno je niz radnih sastanaka sa predstavnicima pravosudne struke i novinara koji će doprineti promociji tužilaštva i bolјeg razumevanja njegovog rada. Projekat će doprineti stvaranju regulatornog okvira za Poverenika što će ujedno doprineti održivosti institucije i bolјem pozicioniranju u sistemu institucija koje osiguravaju nezavisnost i samostalnost tužilaštva.

Projekat se sastoji od sledećih komponenti:

1. Nezavisno istraživanje
2. Podizanje svesti tužilaca i zamenika tužilaca o šteti koju prouzrokuju politički i neprimereni uticaji
3. Stvaranje regulatornog okvira za Poverenika za samostalnost
4. Informativna i komunikaciona kampanja koja će imati dva cilјa:
    1. da promoviše ulogu Poverenika među tužiocima i zamenicima tužioca,
    2. da postavi poverenika kao zaštitinika nezavisnosti tužilaca.

Udruženje će prikazati sve rezultate projekta na sajtu i pripremiće izveštaje za medije. Takođe će se štampati i Tužilačka reč sa temom integriteta i nepoželјnih uticaja. Udruženje će učestvovati i na sastanku Konventa kako bi promovisali rezultate projekta kao što će imati redovne sastanke sa predstavnicima civilnog sektora iz oblasti vladavine prava kako bi definisali zajedničke stavove.

Fokus grupa u Valјevu

U Valjevu je održana fokus grupa u cilju testiranja upitnika na temu neprimerenih uticaja na javno tužilaštvo, koji je sastavio CeSID u saradnji sa Udruženjem tužilaca Srbije. Fokus grupa je bila sastavlјena od 13 tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Učesnici su imali priliku da pogledaju sva pitanja iz upitnika kao i da daju svoje predloge i sugestije.

Upitnik je sastavljen kako bi pokazao koji su to glavni problemi koji postoje u tužilaštvima a tiču se neprimernih uticaja, odnosu tužilaca prema vladavini prava, profesionalnim i etičkim standardima, percepciji izloženosti tužilaca pritiscima i situacijama koje utiču na integritet javnotužilačke funkcije,poziciji tužilaca u Srbiji, a fokus grupe su bile prilika da se dobije mišljenje i povratna informacija predstavnika tužilaštva o sadržini upitnika.

ISTRAŽIVANJE  O  NEPRIMERENIM UTICAJIMA NA TUŽILAŠTVO

U okviru projekta „Jačanje integriteta javnih tužilaca“ Agencija za istraživanje javnog mnjenja CeSID za potrebe Udruženja tužilaca Srbije sprovelo je  istraživanje na uzorku od 539 ispitanika iz redova tužilaca širom Srbije. U istraživanju je učestvovao najveći broj tužilaca zaposlenih u osnovnim javnim tužilaštvima, slede tužioci iz viših javnih tužilaštava, zatim oni koji su zaposleni u apelacionim tužilačkim jedinicama, u specijalnim tužilaštvima i na kraju Republičko.  

Upitnik koji su tužioci popunjavali obradjivao je sledeće teme: odnos tužilaca prema vladavini prava i pozicija tužilaca u Srbiji; odnos tužilaca prema profesionalnim i etičkim standardima;opšta percepcija izlošenosti tužilaca pritiscima o situaciji koje utiču na integritet javnotužilačke funkcije; izloženost javnih tužilaca neprimerenim uticajima; upoznatost sa odlukama i postupanjima Poverenika za samostalnost javnog tužilaštva; odnos prema merama za povećanje nezavisnosti tužilaštva i smanjenje političkih i drugih uticaja na tužioce. Istraživanje je bilo sprovedeno  u perodu od 21.januara do 11.februara 2019.godine.

U nastavku se nalazi istraživanje CESID-a

pdfIzveštaj o neprimerenim uticajima na tužilaštvo596.85 KB

infografik4.4infografik4.4infografik4.4infografik4.4

 

 

Aktivnosti na promociji rada Poverenika za samostalnost

U cilju sticanja uvida u stepen informisanosti tužilaca u Srbiji o odlukama Poverenika za samostalnost od ispitanika je zatraženo da navedu koliko su upoznati sa odlukama ovog organa. Rezultati istraživanja su pokazali da veliki broj tužilaca nije upoznat sa radom Poverenika i njegovom nadležnošću, a da je sa druge strane rad tužilaca u Srbiji mnogo ili veoma mnogo izložen različitim vrstama pritisaka smatra čak 41% tužilaca koji su učestvovali u istraživanju. Udruženje tužilaca Srbije sprovođenjem određenih aktivnosti ovog projekta radi na podizanju svesti o ulozi Poverenika kao mehanizma za sprečavanje neprimerenih uticaja odnosno reagovanja u slučaju neprimerenih uticaja.

U nastavku se nalazi liflet o Povereniku za samostalnost javnih tužilaca.

poverenik 2poverenik 2

 

pdfPreuzmite liflet o Povereniku za samostalnost javnih tužilaca

 

Liflet "Jačanje integriteta javnog tužilaštva kao prevencija neprimerenim uticajima"

  Liflet Liflet

pdfPreuzmite liflet "Jačanje integriteta javnog tužilaštva kao prevencija neprimerenim uticajima"

UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije