Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Tekući projekti Civilno društvo i pravosuđe za veću transparentnost i anti-korupciju u javnoj potrošnji

Civilno društvo i pravosuđe za veću transparentnost i anti-korupciju u javnoj potrošnji

Civilno društvo i pravosuđe za veću transparentnost i anti-korpuciju u javnoj potrošnji
Partneri na projektu: Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Užički centar za ljudska prava i demokratiju
Donator projekta: EU, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava
Mesto sprovođenja aktivnosti projekta: Srbija
Trajanje: 20 meseci, početak maj 2016.

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava zajedno sa Udruženjem tužilaca Srbije i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju je počeo sa sprovođenjem projekta čiji cilj je da organizacijama civilnog društva proširi prostor delovanja kada su u pitanju vladavina prava i antikorpucijske mere. Specifični ciljevi projekta vezani su za omogućavanje većeg učešća organizacija civilnog društva i jačanje saradnje sa javnim sektorom kada su u pitanju transparentnost i antikorupcijske mere u sledećim vrstama javne potrošnje: javno-privatna partnerstva, koncesije, državna pomoć i međunarodni bilateralni ugovori o investiranju kao i javne nabavke.

Pre samih obuka, seminara i radionica, koje će biti organizovane za predstavnike civilnog sektora i predstavnike pravosuđa i nezavisnih institucija, projektom je predviđeno da se najpre izvrši početna analiza situacije koja postoji  u Srbiji kada su u pitanju korupcija i transparentnost u javnoj potrošnji. Ova analiza odnosiće se na situaciju u praksi, ali i na pravni i institucionalni okvir koji trenutno postoji u Srbiji i koji se primenjuje.

Projektom je predviđeno da se sastavi Model koji će omogućiti organizacijama civilnog društva da vrše nadzor nad radom institucija nadležnih za pojedine segmente javne potrošnje. Nakon sastavljanja ovog Modela, predviđena je njegova pilot primena, a nakon nje objavljivanje konačne verzije ovog Modela. Pilot primena sprovešće se u 5 nezavisnih institucija i to u: Upravi za javne nabavke, Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Državnoj revizorskoj instituciji, Komisiji za javno-privatna partnerstva i Komisiji za kontrolu državne pomoći.
Takođe, projekat predviđa sprovođenje niza aktivnosti u cilju unapređenja znanja i veština predstavnika civilnog društva, tužilaca, sudija i predstavnika nezavisnih institucija u navedenim oblastima javne potrošnje. Osim obuka i okruglih stolova, organizovaće se i dve radionice kako bi se unapredila međusektorska saradnja svih relevantnih aktera: predstavnika nevladinih organizacija, predstavnika pravosuđa i predstavnika nezavisnih institucija.

Za predstavnike civilnog društva, projekat predviđa održavanje tri trodnevna seminara za oko 90 učesnika. Seminari će biti prilika da se predstavnicima civilnog društva proširi znanje iz oblasti javne potrošnje. Prilikom odabira učesnika, najvažniji kriterijum biće motivacija za učešće, ali i mogućnost da se doprinese zajednici kada je u pitanju rešavanje problema korupcije i nedostatka transparentnosti u javnoj potrošnji.

Projekat predviđa unapređenje znanja tužilaca i kroz objavljivanje Vodiča za tužioce o javnoj potrošnji. Publikacija će sadržati primere dobre prakse, ali i produbljena teorijska znanja o javnoj potrošnji. Vodič će poslužiti i kao materijal prilikom obuke tužilaca i sudija na četiri dvodnevna seminara koja će se održati za oko 80 predstavnika pravosuđa.

Projekat predviđa i sastavljanje smernica i pravnih preporuka koje bi doprinele reformi i rešavanju problema koji postoje u vezi sa nedostatom transparetnosti i korupcijom kada su u pitanju slučajevi javne portošnje. Smernice i preporuke biće potpuno u skladu sa pregovorima za pristupanje Srbije EU, imajući u vidu da korpucija i nedostatak transparentnosti predstavljaju najveće prepreke ulasku Srbije u EU.

Projektom je predviđeno održavanje 10 okruglih stolova u različitim gradovima Srbije kao i jedan nacionalni okrugli sto koji će se održati u Beogradu. Na 10 lokalnih televizijskih stanica emitovaće se javne debate kako bi se podigla svest javnosti o značaju problama korupcije i nedostatka transparentnosti u javnoj potrošnji.

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail

Content Mass Bottom

Nulla dapibus neque sit amet libero ser suscipit hendrerit. Donec rhoncus mollis suscipit. Mauris posuere turpis eu dui lobortis non iaculis odio tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora.
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije