Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Zakoni i odluke Doneta ostala akta Odluka - Administrativna kancelarija

Odluka - Administrativna kancelarija


Na osnovu člana 47. st. 1. i 2. Zakona o Državnom veću tužilaca („Službeni glasnik RS", broj 116/08),
Državno veće tužilaca na sednici održanoj 15. jula 2009. godine, donelo je

ODLUKU
o obrazovanju i radu Administrativne kancelarije

Član 1.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova u okviru Državnog veća tužilaca (u daljem tekstu: Veće), obrazuje se Administrativna kancelarija.

Član 2.


Ovom odlukom uređuje se rad Administrativne kancelarije, određuju i razvrstavaju položaji i uređuju druga pitanja od značaja za rad Administrativne kancelarije.

Član 3.

Unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta u Administrativnoj kancelariji uređuju se posebnim aktom, koji donosi Veće, na predlog sekretara Veća.

Veće donosi i druge pravilnike, naredbe, uputstva i odduke o načinu rada i izvršavanju poslova u Administrativnoj kancelariji.

Član 4.


Prava i dužnosti poslodavca državnih službenika i nameštenika u Administrativnoj kancelariji vrši predsednik Veća, kao rukovodilac organa.
Predsednik Veća je i naredbodavac za materijalno-finansijsko poslovanje Administrativne kancelarije.

Član 5.

Administrativnom kancelarijom rukovodi sekretar Veća koji organizuje i obezbeđuje njen delotvoran rad i za svoj rad i rad Administrativne kancelarije odgovara Veću.

Sekretar ima pomoćnike koji rukovode zaokruženom oblašću rada za koju se organizuju sektori.

Pomoćnici se staraju o zakonitom i blagovremenom izvršavanju poslova unutar sektora i za svoj rad i rad sektora odgovaraju sekretaru Veća.

Kabinetom predsednika Veća kao posebnom organizacionom jedinicom rukovodi šef Kabineta, koji za svoj rad i rad Kabineta odgovara predsedniku Veća.

Član 6.

Poslove u Administrativnoj kancelariji obavljaju Državni službenici i nameštenici.

Radna mesta na kojima rade državni službenici dele se na položaje i izvršilačka radna mesta, zavisno od složenosti poslova, ovlašćenja i odgovornosti.
Položaji su radna mesta koja podrazumevaju ovlašćenja i odgovornosti vezana za vođenje i usklađivanje rada u organu.

Izvršilačka radna mesta jesu sva radaa mesta državnih službenika koja nisu položaji i ona se razvrstavaju po zvanjima.

Radna mesta nameštenika se sastoje od pratećih pomoćno tehničkih poslova u Administrativnoj kancelariji.

U Administrativnoj kancelariji, po osnovu ugovora mogu se angažovati i druga lica u cilju pružanja ekspertskih, prevodilačkih, tehničkih i drugih usluga. 

Član 7.

Položaji u Administrativnoj kancelariji su: sekretar Veća, pomoćnici sekretara i šef Kabineta.

Državne službenike na položaje u Administrativnoj kancelariji postavlja i razrešava Veće.

Sekretar Veća i pomoćnici sekretara se postavljaju na položaj na period od pet godina, na osnovu internog ili javnog konkursa, s tim što će se javni konkurs raspisati ako interni konkurs nije uspeo.

Sekretar Veća i pomoćnici sekretara, po prrteku vremena na koje su postavljeni na položaj, mogu biti ponovo postavljeni, bez konkursa.

šef Kabineta postavlja se na položaj do prestanka dužnosti predsednika Veća.

Sekretar Veća se razvrstava u drugu grupu položaja, pomoćnici sekretara u treću grupu položaja, a šef Kabineta u četvrtu grupu položaja.

Član 8.

U pogledu zasnivanja radnog odnosa, prava i dužnosga državnih službenika u Administrativnoj kancelariji primenjuju se propisi koji regulišu prava i dužnosti državnih službenika, a u pogledu namecggenika, oppgš propisi o radu.

Član 9.

O žalbama državnih službenika u Administrativnoj kancelariji, na rešenja kojima se odlučuje o njihovim prabima i dužnostima i o žalbama učesnika konkursa, odlučuje žalbena komisija koju obrazuje Veće, iz reda zaposlenih državnih službenika u Administrativnoj kancelariji, odnosno zaposlenih državnih službenika u drugim državnim organima.

Žalbena komisija ima pet članova, uključujući predsednika komisije.

Predsednik i članovi žalbene komisije imenuju se na period od pet godina i mogu biti ponovo imenovani.

Žalbena komisija radi u veću od tri člana.

Predsednik i članovi Žalbene komisije za svoj rad primaju naknadu koju utvrđuje Veće.

Član 10.

Sredstva za plate i rad Administrativne kancelarije obezbeđuju se u budetu Republike Srbije.

Plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika u Administrativnoj kancelariji određuju se u skladu sa propisima kojima se uređuju plate državnih službenika i nameštenika.

Član 11.

Veće će doneti prvi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Administrativnoj kancelariji bez predloga sekretara Veća.

Član 12.


Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS".

Broj 021-02-7/2009-01

U Beogradu, 15. jula 2009. godine

Predsednik Državnog veća tužilaca,
Slobodan Radovanović, s.r.


Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije