Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Položaj pravosudnog sistema u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji - borba protiv diskriminacije i neefikasnosti

Položaj pravosudnog sistema u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji - borba protiv diskriminacije i neefikasnosti

ukProjekat „Položaj pravosudnog sistema u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji – borba protiv diskriminacije i neefikasnosti“ Udruženje tužilaca Srbije realizuje u saradnji sa Britanskom ambasadom u Republici Srbiji.

Ugovorom je predvidjeno da projekat traje u periodu od decembra 2011. do marta 2012. godine.

Analizirajući sprovođenje antidiskriminacionog zakonodavstva, Udruženje tužilaca Srbije je  prikupilo podatak na teritoriji Jugoistočne Srbije, pošto Jablanički i Pčinjski regiona imaju značajnu albansku manjinu. Međutim, u višem javnom tužilaštvu u Vranju za period 2009 - 2011 podneto je pet krivičnih prijava na osnovu člana 317 Krivičnog zakonika, protiv 7 lica. Četiri krivične prijave su odbačene, a samo u jednom slučaju je sudija izrekao mere bezbednosti. Slična situacija je i u Novom Pazaru (Raška oblast).

Održavanje fokus grupa će biti od velikog značaja za razmenu mišljenja i iskustava, kao i za prikupljanje informacija direktno iz ovih krajeva. Važno je uključiti predstavnike manjina, koji će predstaviti status njihovih zajednica, ali je potrebno da učestvuju i predstavnici pravosudnih institucija kako bi dali statistički pregled za svoj region.

Projekat treba da doprinese boljem sprovođenju nacionalnog antidiskriminacionog zakonodavstva. Cilj je da se analiziraju prepreke u implementaciji zakona i da se predlože mere za bolje sprovođenje zakona. Tokom implementacije projekta posebna pažnja će biti posvećena tekućim aktivnostima kako bi se izbeglo preklapanje i kako bi se uzele u obzir naučene lekcije (npr. projekti UNDP: Izgradnja kapaciteta za inkluzivni lokalni razvoj "i "Promovisanje održivog mira u Južnoj Srbiji ").

AKTIVNOSTI:

Održana Fokus grupa u Vranju

Održana Fokus grupa u VranjuVranje, 25. i 26. januar 2012.

Fokus grupa u Vranju organizovana je kao deo realizacije projekta „Položaj pravosudnog sistema Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji – borba protiv diskriminacije i neefikasnosti“, koji je podržan od strane Britanske ambasade u Republici Srbiji.

Terensko istraživanje u Vranju sastoji se od tri komponente.


Prva komponenta je bilo prikupljanje podataka iz sudske arhive. Istraživači su analizirali sve krivične predmete (u poslednjih pet godina) za zločine koji su direktno povezani sa kršenjem ljudskih i manjinskih prava, a koji su obrađeni od strane Osnovnog javnog  tužilaštva u Vranju (članovi 128, 129, 130, 131, 174, 317. i 387. Krivičnog zakonika).

Održana Fokus grupa u VranjuBilo je samo šest  ovakvih slučajeva, sve krivična dela iz člana 317 Krivičnog zakonika Srbija - izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Pet procesa nikada nije završio na sudu, jer su svi bili odbačeni nakon istražne faze. Postoji samo jedan slučaj koji je procesuiran od strane Osnovnog suda u Vranju, a sada je u Višem sudu po žalbi. Kopija kompletnog slučaja dostavljena je ekspertima. Eksperti analiziraju predmet i popunjavaju upitnik koji je pripreljen od strane radne grupe.

Druga aktivnost je zasnovana na intervjuisanju/razgovoru jedne od žrtava diskriminacije. Prisustvo žrtve obezbedio je Savet za ljudska prava - NVO iz Vranja - i izloženi slučaj je jasno slučaj diskriminacije osobe sa invaliditetom. Međutim, ovaj slučaj nikada nije imao epilog pred sudom, jer je žrtvi  zaprećeno da ne podnesi žalbu ili tužbu.

Treća aktivnost - fokus grupa - okupila je dvadeset aktivista nevladinih organizacija iz Vranja i Bujanovca i pripadnike pravosuđa (tužilaštva i sudova) iz Vranja, predstavnike OEBS-a i predstavnike lokalnih medija. U živoj debati, učesnici su razgovarali o nekoliko važnih tema povezanih sa ulogom pravosuđa, medija i društva u procesima antidiskriminacije. Neka od najznačajnijih pitanja su:

• Zašto postoji izuzetno mali broj žalbi i tužbi za diskriminaciju, a znatno više slučajeva diskriminacije u praksi NVO?
• Kakva ulogu ima poverenik za zaštitu ravnopravnosti u antidiskriminacioni sistem u Srbiji?
• Uloga medija u obrazovanju i promociji antidiskriminacionih mera.
• Uticaj i značaj društvenih procesa kao što su reforma pravosuđa na pad poverenja građana u pravosuđe.
• Iskustvo i problemi nevladinih aktivista i žrtava u odnosu na lokalne političare, zvaničnike lokalne samouprave i druge uticajne pojedinace u malim gradskim sredinama kao što je Vranje.

Ova aktivnost je sprovedena od strane stručnjaka Udruženja tužilaca uz podršku stručnjaka iz kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
 

 

Fokus grupa u Novom Pazaru

Fokus grupa u Novom PazaruNovi Pazar, 23. i 24. februar 2012.


Terensko istraživanje u Novom Pazaru se sastojalo od tri komponente. Prvo, istraživači su analizirali sve krivične predmete (u poslednjih pet godina) za zločine koji su direktno povezani sa kršenjem ljudskih i manjinskih prava, a koji su obrađeni od strane Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru.

Bilo je samo pet  ovakvih slučajeva, sve krivična dela iz člana 317 Krivičnog zakonika Srbija - izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Dva procesa nikada nisu završili na sudu, jer su svi bili odbačeni nakon istražne faze. Dva slučaja su u pretpretresnoj fazi, dok je jedan presuđen od strane Vrhovnog suda u trećem stepenu.

Druga aktivnost je zasnovana na intervjuisanju jedne od mogućih žrtava diskriminacije. Prisustvo ove osobe obezbedio je Savet za zaštitu ljudskih prava - NVO iz Novog Pazara - ali izloženi slučaj nije predstavljao slučaj diskriminacije, već policijske brutalnosti.

Slučaj će imati pravosudni epilog, jer je žrtva pokrenula postupak pred Osnovnim sudom u Novom Pazaru.

Fokus grupa u Novom PazaruTreća aktivnost - fokus grupa - okupila je i NVO aktiviste iz Novog Pazara i predstavnike pravosuđa (tužioce i sudije), predstavnike OEBS-a, ako i predstavnike lokalnih medija.

U živoj raspravi, učesnici su razgovarali o nekoliko tema vezanih za ulogu pravosuđa, medija i društva u antidiskriminacionom procesu. Neka od najznačajnijih pitanja o kojima se raspravljalo:

- Zašto postoji disproporcija između slučajeva diskriminacije poznatih praksi NVO i broja žalbi i parnica pokrenutih za diskriminaciju?

- Kakva je uloga Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u antidiskriminacionom sistemu u Srbiji?

- Kakva je uloga medija u obrazovanju i promociji antidiskriminacionih mera?

- Uticaj i značaj društvenih procesa kao što je reforma pravosuđa na pad poverenja građana u pravosuđe; Neefikasnost sudstva kao razlog za nisko poverenje u državne institucije;

-Iskustvo i problemi nevladinih aktivista i žrtava u odnosu na lokalne političare, zvaničnike lokalne samouprave i druge uticajne pojedinace u malim gradskim sredinama kao što je Novi Pazar.


Prezentacija publikacije "Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita"


140612.prezentacija0.jpgBeograd, 12. jun 2012.

Udruženje tužilaca Srbije održalo je prezentaciju publikacije "Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita" u Pravosudnoj akademiji.

Prezentacija predstavlja jedan od rezultata rada na projektu "Položaj pravosudnog sistema u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji - borba protiv diskriminacije i neefikasnosti" koji je realizovan uz podršku ambasade Velike Britanije u Beogradu.

Prezentaciji je prisustvovalo dvadeset učesnika i to tužioci iz Beograda, Pančeva i valjeva i predstavnici ambasade Velike Britanije, Društva sudija Srbije, organizacije YUCOM, Misije OEBS-a u Srbiji, Instituta za uporedno pravo, kao i predstavnici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Prezentacija publikacije Prisutnima su se obratili Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije, Nevenka Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Mario Reljanović, istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo i Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

U nastojanju da se steknu preliminarni uvidi u osnovne probleme u funkcionisanju mehanizma krivičnopravne zaštite od diskriminacije u postojećem društvenom i pravnom kontekstu, Udruženje javnih tužilaca Srbije sprovelo je pilot istraživanje u multinacionalnim opštinama na jugu Srbije.

Analiza relevantnih krivičnopravnih predmeta koje su procesuirali nadležni pravosudni organi sa ovog područja, kao i informacije dobijene u razgovoru sa žrtvama diskriminacije i u raspravama u fokus-grupama, omogućili su sagledavanje ključnih problema koji se javljaju u primeni zakonskih propisa i reagovanju na slučajeve diskriminacije.

Prezentacija publikacije Prezentacija publikacije

Rezultati sprovedenog istraživanja i date preporuke mogu biti iskorišćeni za poboljšanje normativnih rešenja, načina delovanja institucija sistema na sprečavanju i suzbijanju diskriminacije, kao i za kreiranje adekvatnih mera pomoći i podrške žrtvama diskriminacije.

Istraživanje može korisno poslužiti i u osmišljavanju budućih sveobuhvatnih istraživanja, bez kojih nije moguće na adekvatan način pratiti i otklanjati probleme u tumačenju i primeni propisa i raditi na njihovom unapređivanju.


 Publikaciju "Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita" možete preuzeti pdf OVDE 1.53 Mb

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije