Solidarnost sa Sindikatom pravosuđa Srbije i zaposlenima u pravosuđu

UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije izražava solidarnost sa Sindikatom pravosuđa Srbije i zaposlenima u pravosuđu. Protest koji organizuje Sindikat osvetljava problem na koji godinama ukazujemo.

Naime, oktobra 2013. godine u naš pravni sistem uvedena je tužilačka istraga. Istraga predstavlja najobimniju fazu postupka, a prelazak ove faze postupka sa suda na tužilaštvo, zahtevao je dodatno angažovanje ljudskih resursa u tužilaštvima. Međutim, iako je tužilačka istraga u naš pravni sistem uvedena pre više od pet godina, do današnjeg dana nije obezbeđen dovoljan broj državnih službenika potrebnih za efikasnu istragu, odnosno efikasno sprovođenje zakona.

Pravilnik kojim se reguliše pitanje broja zaposlenih u javnom tužilaštvu, i koji je još uvek na snazi, donet je pre uvođenja tužilačke istrage i nikada nije menjan. Ovaj pravilnik je bio kreiran za vreme kada je tužilaštvo obavljalo upola manje posla. Činjenica je da ovaj pravilnik predviđa samo jednog zapisničara na tri tužioca, a da tužilac treba da sprovodi istragu svaki dan, a ne svaki treći dan. Za efikasno sprovođenje istrage, svaki tužilac mora da ima zapisničara, kao što je nekada svaki istražni sudija imao zapisničara.

Ukazujemo i na činjenicu da je veliki broj zaposlenih u pravosuđu angažovan na određeno vreme i da su takvim radnopravnim statusom zaposleni izloženi neizvesnostima i brojnim rizicima koji se reflektuju, kako na njih lično, tako i na efikasnost pravosuđa. Takođe, odnos broja nameštenika i državnih službenika, među zaposlenima u pravosuđu, predstavlja potencijalni problem po zakonitost pojedinačnih procesnih radnji u krivičnom postupku.

Stoga, pozivamo Ministarstvo pravde da razmotri mogućnost izmene Pravilnika o merilima za određivanje broja osoblja u javnom tužilaštvu, kako bi se ovaj podzakonski akt uskladio sa realnim potrebama tužilaštava posle uvođenja tužilačke istrage. Za efikasno pravosuđe nije dovoljno samo usvojiti ili menjati zakon, već i omogućiti uslove za njegovu efikasnu primenu.

UTS