Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Statut

Na osnovu člana 12 stav 1. i člana 78. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik 51/2009, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), člana 48.  Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu (Službeni glasnik RS br.  110/09, 87/10, 5/12) i člana 53. Zakona o javnom tužilaštvu (Službeni glasnik RS 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 12/12, 101/13, 111/14, 117/14, 106/15 i 63/16) i člana 23 Statuta Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Skupština Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije uzimajući u obzir ideju prirodnog prava na udruživanje ljudi, kao nastavak lične slobode svakoga, tradiciju zakonskog utemeljenja stvorenog u Srbiji donošenjem Zakona o zborovima i udruženjima 1881. godine i medjunarodnim dokumentima – a naročito pravo na udruživanje iz člana 20. Univerzalne deklaracije o pravima čoveka (1948) i člana 22. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (1966), na Skupštini Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije održanoj 14.03.2015. godine, usvaja

STATUT

Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije


I OPŠTE ODREDBE


Oblast ostvarivanja ciljeva
Član 1.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (u daljem tekstu Udruženje) je dobrovoljna, profesionalna, nevladina, nestranačka i strukovna organizacija, osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti prava i unapređenja položaja struke.

Ciljevi Udruženja 
Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

 1. staranje o unapređenju propisa o organizaciji i radu tužilaštva i pravosuđa, kao i drugih propisa od značaja za javno tužilaštvo;
 2. zalaganje za samostalnost javnog tužilaštva i samostalnost i nezavisnost u radu javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u obavljanju javnotužilačke funkcije;
 3. podizanje nivoa poverenja građana u rad javnog tužilaštva i unapređenje profesionalne etike;
 4. zalaganje za unapređenje materijalnog statusa javnog tužilaštva, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (podizanje ugleda i materijalnog statusa javnotužilačke funkcije);
 5. afirmacija prava kao struke i nauke;
 6. unapređenje efikasnosti i potpunije ostvarivanje nadležnosti javnog tužilaštva, posebno u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije;
 7. zalaganje za usklađivanje pravosudnog i krivičnopravnog sistema Republike Srbije sa pravom Evropske unije, kao relevantnim međunarodnim standardima;
 8. saradnja sa strukovnim i stručnim udruženjima, kao i nevladinim organizacijama čiji su ciljevi u saglasnosti sa ciljevima Udruženja;
 9. učestvovanje u radu Evropskog udruženja sudija i tužilaca za slobodu i demokratiju i Međunarodnog udruženja tužilaca;
 10. kao i drugi ciljevi koji doprinose uspostavljanju vladavine prava i poverenja građana u pravosudne institucije.

Ostvarivanje ciljeva
Član 3.

U ostvarivanju ciljeva Udruženje:

 • preduzima mere za zaštitu prava na samostalno i nepristrasno obavljanje javnotužilačke funkcije;
 • preduzima mere za zaštitu ugleda i dostojanstva javnotužilačke profesije, kao i ličnosti vršilaca javnotužilačke funkcije;
 • preduzima mere radi izmene odredbi Ustava Republike Srbije o javnom tužilaštvu i sudstvu, kao i izmenu zakona i drugih propisa iz oblasti pravosudnog i krivičnopravnog sistema Republike Srbije, radi ostvarivanja nezavisnosti sudstva, funkcionalne nezavisnosti javnog tužilaštva i efikasnijeg suzbijanja svih oblika kriminala i uspostavljanje vladavine prava;
 • inicira i organizuje javne i stručne rasprave o relevantnim propisima i tužilačkoj praksi;
 • izdaje stručne publikacije i publikacije u kojima se obrađuju pitanja iz oblasti prava i pravosuđa
 • organizuje stručna savetovanja, seminare, predavanja i druge oblike stručnog i profesionalnog usavršavanja članova Udruženja;
 • dodeljuje priznanja i nagrade za uspešan profesionalni rad;
 • sarađuje sa drugim udruženjima i nevladinim organizacijama;
 • obavlja druge poslove radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Naziv Udruženja
Član 4.

Naziv Udruženja je Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.
Naziv Udruženja je na srpskom jeziku u ćiriličnom pismu.
Udruženje će u pravnom saobraćaju koristiti i skraćeni naziv i to: „Udruženje tužilaca Srbije“.
U registar se upisuje i naziv Udruženja na engleskom jeziku – Association of public prosecutors and deputy public prosecutors of Serbia.

Svojstvo, sedište i znak Udruženja
Član 5.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica.
Udruženje svoju aktivnost obavlja na tetritoriji Republike Srbije.
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije ima svojstvo pravnog lica.
Sedište Udruženja je u Beogradu, ul. Resavska 16a.
Znak Udruženja predstavlja stilizovana ćirilička slova UTS i to tako što je slovo „T“ predstavljeno u obliku mača crne boje, na dršci se nalaze boje srpske zastave, a oko sečiva mača je obmotan zeleni lovorov list, sa leve strane nakrsnice nalazi se stilizovano slovo „U“, sa desne strane nakrsnice nalazi se stilizovano slov „S“.

Pečat Udruženja
Član 6.

Udruženje ima pečat na srpskom i na engleskom jeziku.
Pečati su okruglog oblika prečnika 32 mm.
Tekst pečata na srpskom jeziku je „Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, Resavska 16a“.
Tekst pečata na engleskom jeziku je „Association of public proseccutors and deputy public prosecutors of Serbia, Serbia, Belgrade, Resavska 16a“.
Tekstovi su ispisani u koncentričnom krugu, u sredini pečata nalazi se Znak Udruženja.

Javnost rada
Član 7.

Rad Udruženja je javan.
Javnost se ostvaruje putem veb stranice Udruženja, kao zvanične prezentacije Udruženja i časopisa „Tužilačka reč“, kao periodičnog glasila Udruženja.
Izuzetno, rad organa Udruženja može biti zatvoren za javnost, što se uređuje Poslovnikom o radu.

Način ostvarivanja
Član 8.

Udruženje ostvaruje svoje aktivnosti u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima domaćih i međunarodnih organizacija čiji je član.

II ČLANOVI UDRUŽENjA

 

Članovi Udruženja
Član 9.

Članovi Udruženja mogu biti javni tužioci, zamenici javnih tužilaca, penzionisani javni tužioci i zamenici javnih tužilaca, bez drugog zanimanja, kao i drugi diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom zaposleni u javnom tužilaštvu.
Pripravnici zaposleni u javnom tužilaštvu imaju pravo učešća u radu Udruženja bez prava odlučivanja.

Sticanje članstva
Član 10.

Članstvo u Udruženju stiče se potpisivanjem izjave o pristupanju – pristupnica ili popunjavanjem on-line pristupnice.
Udruženje vodi evidenciju svog članstva.
Član Udruženja plaća članarinu.
Visina članarine se utvrđuje odlukom Skupštine. Izuzetno, privremenu odluku o visini članarine do odluke Skupštine, donosi Upravni odbor.


Počasni član
Član 11.

Za počasnog člana Udruženja može biti imenovan domaći ili strani državljanin zaslužan za unapređenje i razvoj javnog tužilaštva ili vladavine prava.
Odluku o imenovanju počasnog člana donosi Upravni odbor na predlog člana ili odeljenja Udruženja.

Prava i obaveze člana Udruženja 
Član 12.

Prava i obaveze člana Udruženja su:

 • da u Udruženju pokreće inicijativu za donošenje ili izmene i dopune zakona i drugih propisa i opštih akata u oblasti pravosudnog i krivičnopravnog sistema;
 • da bira i bude biran u organe Udruženja;
 • da bude redovno obaveštavan o pitanjima koja su od značaja za unapređenje rada Udruženja;
 • da se informiše o aktivnostima koje se sprovode u Udruženju;
 • da se pridržava odrebi Statuta, Etičkog kodeksa i drugih opštih akata Udruženja;
 • da se zalaže za ostvarenje ciljeva, zadataka i programa rada Udruženja;
 • da plaća članarinu.

Odgovornost člana Udruženja
Član 13.

U slučaju teškog kršenja odredbi Statuta, Etičkog kodeksa i drugih opštih akata Udruženja, član može biti pozvan na odgovornost.
Etički savet utvrđuje odgovornost člana Udruženja u postupku koji se reguliše Poslovnikom o radu.

Prestanak članstva
Član 14.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem i isključenjem.
Izjava o istupanju upućuje se u pisanoj formi Upravnom odboru Udruženja.
Članstvo u Udruženju prestaje i prestankom svojstva iz člana 9. Statuta.

Isključenje iz Udruženja
Član 15.

Član može biti isključen iz Udruženja u slučaju teškog kršenja odredbi Statuta i Etičkog kodeksa.
Postupak isključenja uređuje se Poslovnikom o radu Etičkog saveta.
Odluku o isključenju donosi Etički savet na predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili dvadeset članova Udruženja.
Odluka se donosi u pisanoj formi, sadrži obrazloženje i dostavlja se članu Udruženja preporučenom pošiljkom.
Protiv odluke o isključenju može se podneti žalba u roku od 30 dana Upravnom odboru.
Odluka Upravnog odbora po žalbi je konačna.
Član isključen iz Udruženja ima pravo da podnese molbu za ponovni prijem u članstvo. Odluku po molbi donosi Skupština Udruženja.

Suspenzija
Član 16.

Etički savet može doneti odluku o suspenziji člana Udruženja protiv koga se vodi postupak isključenja ili koji je udaljen sa funkcije u javnom tužilaštvu.
Tokom suspenzije član ne može učestvovati u radu Udruženja i donošenju odluka.


III OBLICI ORGANIZOVANjA UDRUŽENjA

 

Odeljenja
Član 17.

Odeljenja predstavljaju oblik organizovanja članova Udruženja.
Osim odeljenja mogu se obrazovati i druga tela.

Osnivanje Odeljenja
Član 18.

Odeljenja se osnivaju u Republičkom javnom tužilaštvu, Apelacionim javnim tužilaštvima, Višim javnim tužilaštvima, Osnovnim javnim tužilaštvim, kao i specijalnim tužilaštvima.
Odeljenje se može osnovati za više tužilaštava ili za kancelariju tužilaštva.
Odluku o osnivanju Odeljenja mogu doneti tri člana Udruženja.
Odeljenje se smatra osnovanim, kada Upravni odbor potvrdi odluku o osnivanju Odeljenja.
Članovi Odeljenja biraju predsednika Odeljenja.

 

Poverenik
Član 19.

U tužilaštvima u kojima nije osnovano Odeljenje, Upravni odbor može da imenuje poverenika, koji priprema osnivanje Odeljenja.

Rad Odeljenja
Član 20.

Odeljenje raspravlja pitanja i donosi odluke koje su od interesa za Odeljenje, kao i od interesa za Udruženje u celini.

IV ORGANI UDRUŽENjA

 

Organi Udruženja
Član 21.

Redovni organi Udruženja su: Skupština, Predsedništvo, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički savet i Programski savet.

Funkciju u organu Udruženja obavlja član Udruženja.
Funkciju u Programskom savetu može da obavlja i ličnost koja nije član Udruženja, a zalaže se za vrednosti i ciljeve udruženja.
Funkcija u organima stiče se izborom i prestaje razrešenjem ili ostavkom.

1. SKUPŠTINA


Pojam i vrste Skupštine

 Član 22.

Skupština je najviši organ Udruženja.
Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja.
Skupština može da bude sazvana kao Izborna skupština ili Redovna skupština.


Izborna skupština
Član 23.

Izborna skupština se održava jednom u četiri godine.

Izborna skupština:

 1. usvaja Statut Udruženja, izmene i dopune Statuta Udruženja;
 2. usvaja Etički kodeks;
 3. donosi Poslovnik o radu;
 4. bira i razrešava članove Predsedništva;
 5. bira i razrešava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Etičkog saveta i predsednika Programskog saveta;
 6. donosi odluku o prestanku rada Udruženja;
 7. usvaja Izveštaj o radu organa Udruženja i Finansijski izveštaj u međuizbornom periodu;
 8. odlučuje o statusnim promenama;
 9. odlučuje o udruživanju u saveze;
 10. usvaja Plan rada Udruženja;
 11. odlučuje po žalbi na odluku o isključenju iz Udruženja;
 12. odlučuje o drugim pitanjima saglasno Statutu i Zakonu.

Izborna Skupština može da radi i odlučuje ako je prisutno najmanje 10% članova Udruženja.

Redovna skupština
Član 24.

Redovna skupština se održava jednom godišnje.

Redovna skupština:

 1. usvaja Godišnji izveštaj o radu organa Udruženja;
 2. usvaja Godišnji finansijski izveštaj, odlučuje o udruživanju u saveze;
 3. Usvaja Plan rada Udruženja;
 4. odlučuje po žalbama na odluku o isključenju iz Udruženja;
 5. raspravlja o drugim pitanjima od značaja za rad Udruženja.

Redovna skupština radi i odlučuje ako sednici prisustvuje najmanje 10 % članova Udruženja.

Način sazivanja Skupštine
Član 25.

Redovna i Izborna skupština saziva se odlukom Predsedništva ili zajedničkom odlukom Upravnog odbora i Predsednika skupštine.

Vanredna skupština
Član 26.

Vanredna skupština saziva se ukoliko 10% članova Udruženja podnese pismeni zahtev za njeno sazivanje ili odlukom Upravnog odbora.
Vanredna sednica skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.
Vanredna skupština može da radi i odlučuje ako je prisutno najmanje 10% članova Udruženja.
Vanredna skupština ima ista ovlašćenja kao i Izborna skupština.


Način odlučivanja
Član 27.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Glasanje je tajno i neposredno.
Skupština može odlučiti da glasanje bude javno.

Predsedavanje Skupštinom
Član 28.

Skupština bira Predsednika Skupštine.
Svojstvo kandidata za Predsednika Skupštine Udruženja stiče član Udruženja kojeg predloži Predsedništvo ili 10 članova Udruženja svojim potpisom.
Za Predsednika Skupštine Udruženja bira se kandidat koji dobije najveći broj glasova prisutnih članova.
Ukoliko je za Predsednika predložen jedan kandidat smatraće se da je izabran ukoliko dobije više od polovine glasova prisutnih članova.
Predsednik Skupštine predsedava Skupštinom, rukkovodi radom Skupštine, predlaže odluke i akte i potpisuje zapisnik sa sednice Skupštine.

Mandat Predsednika Skupštine
Član 29.

Mandat Predsednika Skupštine je četiri godine.

2. PREDSEDNIŠTVO 

Sastav i način rada Predsedništva

Član 29a

Predsedništvo čini 5 članova Udruženja

Predsedništvo bira predsednika Predsedništva i zamenika predsednika Predsedništva između članova Predsedništva.

Predsednik Predsedništva saziva sednice Predsedništva, predsedava sednicama, a u njegovom odsustvu to čini zamenik predsednika Predsedništva.

Predsedništvo odlučuje većinom glasova članova Predsedništva.

Način rada Predsedništva se uređuje Poslovnikom o radu Predsedništva.

 

Izbor članova Predsedništva
Član 30.

Skupština bira članove Predsedništva
Svojstvo kandidata za člana Predsedništva stiče član Udruženja kog predloži Upravni odbor ili 20 članova Udruženja svojim potpisom.
Za članove Predsedništva bira se pet kandidata koji dobiju najveći broj glasova prisutnih članova.
Ukoliko dva ili vise kandidata za članove Predsedništva dobiju isti broj glasova, za te kadidate glasanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Predsedništva.

 

Mandat članova Predsedništva
Član 31.

Mandat člana Predsedništva  je četiri godine.

Ovlašćenja Predsedništva
Član 32.

Predsedništvo:

 1. predstavlja Udruženje
 2. bira člana Predsedništva koji zastupa Udruženje i koji je zastupnik Udruženja
 3. stara se o ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 4. donosi odluku o sazivanju Redovne i Izborne skupštine;
 5. usklađuje rad organa Udruženja;
 6. može ovlastiti Predsednika Upravnog odbora ili Predsednika Nadzornog odbora za zastupnika Udruženja u punom obimu ili za pojedinu vrstu pravnih ili finansijskih poslova;
 7. može preneti ovlašnja za upravljanje i rukovođenje Administrativnom kancelarijom Udruženja na Eksperta za strateški razvoj Udruženja;
 8. predlaže predsednike organa;
 9. predlaže dodeljivanje priznanja i nagrada;
 10. zajedno sa Upravnim odborom rukovodi radom Administrativne kancelarije Udruženja;
 11. učestvuje u radu Upravnog odbora i drugih organa i tela;
 12. donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i unutrašnjoj organizaciji Administrativne kancelarije Udruženja;
 13. obavlja i druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja i rad organa Udruženja.

Prestanak funkcije člana Predsedništva
Član 33.

Funkcija člana Predsedništva prestaje istupanjem, istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.

Razrešenje člana Predsedništva
Član 34.

Postupak za razrešenje člana Predsedništva može pokrenuti 10% članova Udruženja svojim potpisom ili Upravni odbor većinom svih članova Upravnog odbora.
Skupština donosi odluku o razrešenju člana Predsedništva  većinom prisutnih članova Skupštine.

3. UPRAVNI ODBOR

Član 35.

 1. Upravni odbor čini 19 izabranih članova Udruženja
 2. članovi Upravnog odbora na prvoj sednici biraju predsednika Upravnog odbora i dva potpredsednika, na predlog Predsedništva ;
 3. ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, članovi Upravnog odbora dvotrećinskom većinom biraju predsednika i potpredsednike Upravnog odbora;
 4. član Upravnog odbora ne može biti istovremeno član Predsedništva , Predsednik Skupštine, predsednik i član Nadzornog odbora i Programskog saveta. Sednice Upravnog odbora saziva predsednik po potrebi, najmanje jedanput u šest meseci. U slučaju odsutnosti ili sprečenosti, sednice saziva potpredsednik Upravnog odbora.

Mandat članova i predsednika Upravnog odbora
Član 36.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.
Mandat Predsednika Upravnog odbora traje četiri godine.
Ukoliko član Upravnog odbora neopravdano izostane sa tri sednice uzastopno, predsednik Upravnog odbora može predložiti Etičkom savetu razrešenje člana Upravnog odbora.

Način rada Upravnog odbora
Član 37.

Način rada Upravnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu.

Izbor članova Upravnog odbora
Član 38.

Skupština bira članove Upravnog odbora.
Svojstvo kandidata za člana Upravnog odbora stiče član Udruženja kojeg predloži pet prisutnih članova Skupštine ili pet članova Udruženja svojim potpisom.
Ukoliko je predložen veći broj članova od onih koji se biraju, izabranima se smatraju oni koji su dobili najveći broj glasova, do utvrđenog broja članova Upravnog odbora.

  

Prestanak funkcije članova i predsednika Upravnog odbora
Član 39.

Funkcija članova i predsednika Upravnog odbora prestaje istupanjem, istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.

Ovlašćenja Upravnog odbora
Član 40.

Upravni odbor:

  1. vodi evidenciju o članstvu i oblicima organizovanja;
  2. predlaže Skupštini izmene i dopune Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
  3. izvršava odluke i stavove Skupštine;
  4. predlaže sazivanje sednice Skupštine;
  5. potvrđuje odluku o osnivanju Odeljenja;
  6. predlaže godišnji Program rada Udruženja:
  7. donosi odluke o dodeljivanju priznanja i nagrada, na predlog Predsedništva
  8. odlučuje o korišćenju članarine i raspolaganju imovinom Udruženja;
  9. podnosi Skupštini izveštaj o svom radu;
  10. donosi Poslovnik o radu;
  11. obavlja i druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja i rad organa Udruženja;
  12. usvaja privremeni godišnji finansijski izveštaj do odluke Skupštine;
  13. predlaže iznos članarine i donosi odluku o povećanju iznosa članarine do odluke Skupštine;
  14. zajedno sa Predsedništvom rukovodi radom Administrativne kancelarije Udruženja;
  15. predlaže isključenje člana iz Udruženja;
  16. odlučuje o saradnji sa drugim udruženjima i nevladinim organizacijama;
  17. i odlučuje o drugim pitanjima od značaja za redovno funkcionisanje Udruženja.

4. NADZORNI ODBOR

Član 41.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem Udruženja i sprovođenjem odluka organa Udruženja.
Nadzorni odbor se stara o zakonitom korišćenju sredstava Udruženja i preduzima mere zaštite od nesavesnog vršenja funkcije i nesavesnog poslovanja u Udruženju.
Nadzorni odbor predlaže isključenje člana iz Udruženja.
Organi Udruženja su dužni da na zahtev Nadzornog odbora daju potrebne podatke i obaveštenja radi ostvarivanja ovlašćenja Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor dostavlja Izveštaj o radu Skupštini Udruženja.

Sastav Nadzornog odbora
Član 42.

Nadzorni odbor se sastoji od predsednika i četiri člana.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.
Član Nadzornog odbora ne može biti istovremeno i član Upravnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora biraju na prvoj sednici predsednika, na predlog Predsedništva
Ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, članovi Nadzornog odbora biraju dvotrećinskom (2/3) većinom glasova predsednika Nadzornog odbora.

Mandat članova i predsednika Nadzornog odbora
Član 43.

Mandat članova i predsednika Nadzornog odbora traje četiri godine.

Izbor članova Nadzornog odbora
Član 44.

Skupština bira članove Nadzornog odbora.
Svojstvo kandidata za člana Nadzornog odbora stiče član Udruženja kojeg predloži pet prisutnih članova Skupštine ili pet članova Udruženja svojim potpisom.
Ukoliko je predložen veći broj članova od kojih se biraju, izabranima se smatraju oni koji su dobili najveći broj glasova, do utvrđenog broja članova Nadzornog odbora.

Prestanak funkcije članova i predsednika Nadzornog odbora
Član 45.

Funkcija članova i predsednika Nadzornog odbora prestaje istupanjem, istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.

5. PROGRAMSKI SAVET

Član 46.

Programski savet je stručni organ Udruženja.

Programski savet:

 • donosi godišnji Plan rada;
 • donosi plan izdavačke aktivnosti Udruženja;
 • vrši funkciju uređivačkog odbora Tužilačke reči;
 • bira urednika Tužilačke reči i veb sajta;
 • utvrđuje raspored učešća članova na stručnim, naučnim, istraživačkim, edukativnim i izdavačkim aktivnostima Udruženja;
 • formira ekspertske timove ili radna tela za pojedina stručna pitanja od značaja za rad Udruženja;
 • priprema godišnji izveštaj o radu.

Sastav Programskog saveta
Član 47.

Programski savet čini predsednik i najviše 8 članova, od kojih su najmanje polovina članovi Udruženja.
Predsednika i članove Prugramskog saveta bira Upravni odbor na predlog Predsedništva
Ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, predsednika i članove Programskog saveta Upravni odbor bira dvotrećinskom većinom.

Mandat članova i predsednika Programskog saveta
Član 48.

Mandat članova i predsednika Programskog saveta traje četiri godine.

6. ETIČKI SAVET

Član 49.

Donosi Poslovnik o radu Etičkog saveta.
Donosi odluku o isključenju člana iz Udruženja na predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili dvadeset članova Udruženja.
Donosi odluku o suspenziji člana Udruženja protiv koga se vodi postupak isključenja ili koji je  udaljen sa funkcije u javnom tužilaštvu.
Odluke Etičkog saveta mogu da budu objavljene u glasilu Udruženja „Tužilačka reč“ i na veb stranici Udruženja.

Sastav
Član 50.

Etički savet čini predsednik i četiri člana.
Članovi Etičkog saveta biraju predsednika, na predlog Predsedništva.
Ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, članovi Etičkog saveta biraju dvotrećinskom (2/3) većinom glasova predsednika Etičkog saveta.

Mandat članova i predsednika Etičkog saveta
Član 51.

Mandat članova i predsednika Etičkog saveta traje četri godine.

Izbor članova Etičkog saveta
Član 52.

Skupština bira članove Etičkog saveta.
Svojstvo kandidata za člana Etičkog saveta stiče član Udruženja kojeg predloži pet prisutnih članova Skupštine ili pet članova Udruženja svojim potpisom.


Ukoliko je predložen veći broj članova od onih koji se biraju, izabranima se smatraju oni koji su dobili najveći broj glasova, do utvrđenog broja članova Etičkog saveta.

Prestanak funkcije članova i predsednika Etičkog saveta
Član 53.

Funkcija članova i predsednika Etičkog saveta prestaje istupanjem, istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.

V MATERIJALNA SREDSTVA UDRUŽENJA

Način obezbeđenja sredstava

Član 54.

Za izvršavanje ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, Udruženje obezbeđuje sredstva iz :

 • članarine;
 • dobrovoljnih priloga, poklona, donacija i pomoći drugih organizacija i udruženja;
 • i drugih izvora.

Finansiranje Udruženja ne sme povrediti samostalnost, nezavisnost i ugled tužilaca.

Administrativna kancelarija
Član 55.

Administrativne, tehničke, finansijske, organizacione i druge stručne poslove za potrebe Udruženja obavlja Administrativna kancelarija Udruženja.


Sistematizacija radnih mesta i unutrašnje uređenje kancelarije uređuje se Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta i unutrašnjnoj organizaciji, koji donosi Predsedništvo po pribavljenoj saglasnosti Upravnog odbora. U Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta i unutrašnjoj organizaciji će se odrediti lice odgovorno za pravilno sprovođenje finansijskih naloga i tačnost izveštaja o finansijskom poslovanju.

VI PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

 

Član 56.

Odluka o prestanku rada Udruženja donosi Izborna skupština Udruženja tročetvrtinskom (¾) većinom članova Skupštine.
U slučaju prestanka rada Udruženja njegova imovina preneće se Društvu sudija Srbije.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 57.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koje je registrovano po Zakonu o udruženjima (Službeni glasnik RS 51/09) nastavlja sa radom kao Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca registrovano 2001. godine (212-1-346/01).

Član 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se danom upisa u registar nadležnog organa Uprave.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut od 19.02.2011. godine.

Član 59.

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja 07.12.2018. godine.

Poslednje vesti

Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
Zašto je tužilaštvo bitno Zašto je tužilaštvo bitno Definicija osigurača je: "Namerno oslabljeno mesto u električnoj instalaciji". On je i osmišljen tako da u slučaju da naiđe jača struja, on "izgori",... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije