Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Poslovnik o radu Upravnog odbora


Na osnovu čl. 41. tač. 10. statuta Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Upravni odbor Udruženja, na sednici održanoj dana 21.05.2011. godine, doneo je


POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA


I - OPšTE ODREDBEČlan 1.


Ovim Poslovnikom uređuje se rad Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (u daljem tekstu: Upravni odbor) u skladu sa Statutom Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (u daljem tekstu: Statut) i način ostvarivanja prava i dužnosti članova Upravnog odbora.

Član 2.

Konstutivnu sednicu Upravnog odbora, posle završenih izbora saziva i predsedava joj, dotadašnji predsednik Upravnog odbora, najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je Skupština izabrala članove Upravnog odbora.


Član 3.

Članovi  Upravnog odbora dužni su da redovno učestvuju u radu na sednicama Upravnog odbora i blagovremeno obaveštavanju svoja odeljenja o radu Upravnog odbora.  

Član 4.


Članovi Upravnog odbora imaju pravo da budu redovno i blagovremeno obavešteni o svim pitanjima potrebnim za vršenje funkcije člana Upravnog odbora.
Radi potpunijeg obaveštavanja članovima Upravnog odbora se redovno i blagovremeno dostavljaju materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu sednica Upravnog odbora i o drugim pitanjima iz nadležnosti Upravnog odbora.
Članovi Upravnog odbora imaju pravo da traže obaveštenja i objašnjenja od predsednika Upravnog odbora, radnih tela i komisija Upravnog odbora o pitanjima iz njihovog delokruga, a koja su im potrebna za vršenje funkcije člana Upravnog odbora.


Član 5.

Sednicama, osim članova Upravnog odbora i predsednika Skupštine Udruženja i Predsednika Udruženja mogu da prisustvuju i drugi članovi Udruženja, kao i lica kojima to odobri Upravni odbor.II - PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Član 6.

Predsednik Upravnog odbora: vrši poslove predviđene Statutom Udruženja, predsedava sednicama Upravnog odbora, stara se o primeni Poslovnika o radu Upravnog odbora, stara se o blagovremenom i usklađenom radu radnih tela i komisija, vrši i druge poslove predviđene Poslovnikom i Statutom Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Član 7.

Kandidata za predsednika Upravnog odbora može da predloži svaki član Upravnog odbora.
Član Upravnog odbora može da predloži i da glasa samo za jednog kandidata za predsednika Upravnog odbora.
Predlog za predsednika Upravnog odbora mora da bude obrazložen.

Član 8.


O predlogu za predsednika Upravnog odbora otvara se rasprava. Nakon rasprave, predsedavajući utvrđuje listu kandidata za predsednika Upravnog odbora i to po azbučnom redu prezimena.

Član 9.

Pre pristupanja izboru, Upravni odbor odlučuje da li će se glasati javno ili tajno. Ukoliko je doneta odluka da se glasa tajno, izbore sprovodi tročlana izborna komisija koju čine članovi Upravnog odbora.
Kandidat za predsednika Upravnog odbora ne može da učestvuje u postupku sprovođenja glasanja.

Član 10.


Ako su predložena dva kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu, postupak izbora se ponavlja.
Ako je predloženo više od dva kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu, ponoviće se glasanje za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova, odnosno za više kandidata koji su dobili jednak broj glasova. Ako ni u drugom krugu predsednik Upravnog odbora ne bude izabran, postupak se ponavlja.


Član 11.

Predsedniku Upravnog odbora prestaje funkcija pre isteka vremena na koje je izabran: ostavkom, razrešenjem, prestankom članstva u Upravnom odboru.

Član 12.


U slučaju podnošenja ostavke, predsedniku Upravnog odbora prestaje funkcija danom održavanja sednice na kojoj je podneo ostavku, odnosno na prvoj narednoj sednici Upravnog odbora ako je podneo ostavku između dve sednice.
O podnetoj ostavci ne otvara se rasprava niti se odlučuje, već se samo konstatuje prestanak funkcije predsednika Upravnog odbora.

Član 13.

Upravni odbor, na predlog svakog svog člana, može da razreši predsednika Upravnog odbora pre isteka vremena na koje je izabran, po postupku predviđenom za izbor predsednika Upravnog odbora.
U slučaju prestanka funkcije predsednika, Upravni odbor će najkasnije na istoj sednici kada konstatuje prestanak funkcije predsednika koji je podneo ostavku, izabrati novog predsednika Upravnog odbora.

Član 14.

Predsednik Upravnog odbora ima svog zamenika.
Zamenika predsednika Upravnog odbora predlaže predsednik Upravnog odbora, a Upravni odbor ga bira većinom glasova prisutnih članova.
Zamenik predsedika Upravnog odbora zamenjuje predsednika kada je on sprečen da obavlja svoju dužnost.


III - SEKRETAR  UPRAVNOG ODBORAČlan 15.

Sekretara Upravnog odbora predlaže predsednik Upravnog odbora, a bira ga Upravni odbor većinom glasova prisutnih članova.


Član 16.

Sekretar Upravnog odbora, sa predsednikom Upravnog odbora učestvuje u organizovanju  i blagovremenom obavljanju poslova iz nadležnosti Upravnog odbora.
 

Član 17.

Sekretar Upravnog odbora prisustvuje sednicama Upravnog odbora i vrši nadzor nad radom administrativne kancelarije Udruženja u delokrugu nadležnosti Upravnog odbora.
Sekretar Upravnog odbora učestvuje u izvršavanju administrativno tehničkih poslova Upravnog odbora.


IV- RADNA TELA I KOMISIJE


Član 18.


U cilju realizacije ovlašćenja utvrđenih Statutom Udruženja, Upravni odbor ima svoja  radna tela i komisije koji predstavljaju funkcionalni oblik organizovanja udruženja.
Broj članova radnih tela i komisija utvrđuje se odlukom o njihovom osnivanju.


Član 19.


Upravni odbor određuje članove radnih tela i komisija imajući u vidu interesovanje predloženog člana i spremnost za aktivno učešće u radu.

Član 20.

Nakon konstituisanja radnih tela i komisija bira se predsedavajući i utvrđuje plan aktivnosti.
Radna tela i komisije samostalno uređuju način rada, podnose izveštaj o radu u rokovima utvrđenim od strane Upravnog odbora.


V - SEDNICA UPRAVNOG ODBORA


1.    Pripremanje i sazivanje sednice

Član 21.


Sednicu Upravnog odbora saziva predsednik Upravnog odbora. Upravni odbor sastaje se po potrebi, ali najmanje jednom u dva meseca.
Predsednik Upravnog odbora obavezno saziva sednicu Upravnog odbora na obrazloženi predlog trećine članova Upravnog odbora.


Član 22.

Dnevni red sednice Upravnog odbora priprema predsednik Upravnog odbora.
Predsednik Upravnog odbora pismenim putem određuje dan i čas održavanja sednice Upravnog odbora, sa dnevnim redom, najmanje sedam dana pre dana za koji se saziva sednica.
Izuzetno, obaveštenje o vremenu održavanja sednice i dnevnom redu može se dostaviti i u kraćem roku, pri čemu je predsednik Upravnog odbora dužan da na početku sednice obrazloži i da razloge za takav postupak.


2.    Otvaranje sednice

Član 23.


Pre otvaranja sednice Upravnog odbora predsednik Upravnog odbora utvrđuje tačan broj prisutnih članova i konstatuje da li postoji kvorum za rad Upravnog odbora. Ukoliko sednici ne prisustvuje potreban broj članova, nova sednica se saziva u roku od sedam dana.  

Član 24.

Kvorum za rad Upravnog odbora postoji ako sednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.
Po utvrđivanju da postoji kvorum za rad, predsednik Upravnog odbora otvara sednicu.
Sednica Upravnog odbora prekida rad ukoliko se smanji broj prisutnih članova ispod kvoruma potrebnog za rad Upravnog odbora.


Član 25.

Pre utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Upravnog odbora. O primedbama na zapisnik sa prethodne sednice Upravni odbor odlučuje bez rasprave.

Član 26.


Dnevni red utvrđuje Upravni odbor. Svaki član Upravnog odbora može da predloži dopunu ili izmenu dnevnog reda.
Upravni odbor, prethodno odlučuje o svakom predlogu za izmenu ili dopunu dnevnog reda.
Upravni odbor na predlog svakog člana može u toku sednice da izvrši izmene u redosledu tačaka dnevnog reda.

Član 27.

Po otvaranju rasprave za svaku tačku dnevnog reda predsednik Upravnog odbora daje reč prisutnima po redu javljanja. Na osnovu sprovedene rasprave o svakoj tački dnevnog reda predsednik utvrđuje predlog odluke.
Svaki član može dati drugi predlog odluke u kom slučaju se glasa o predlozima redom kojim su dati.
Kada utvrdi da više nema prijavljenih za učešće u raspravi, predsednik Upravnog odbora zaključuje raspravu po tom pitanju.
Kada se obavi razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje po njima, predsednik zaključuje sednicu Upravnog odbora.


Član 28.

Niko ne može da govori na sednici Upravnog odbora pre nego što je zatražio i dobio reč od predsednika.
Vreme izlaganja svakog učesnika u raspravi po pravilu traje 10 minuta. Upravni odbor može da izmeni i vreme izlaganja na predlog svakog člana Upravnog odbora.

Član 29.


Predsednik Upravnog odbora stara se o redu na sednici i posle opomene, oduzima reč učesniku koji ne poštuje odredbe Poslovnika
Učesnik u raspravi može da govori samo o pitanju koje je na dnevnom redu i niko ne  može da ga prekida niti da opominje, osim predsednika.


3.    Zapisnik sa sednice


Član 30.


O radu na sednici Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik obuhvata glavne podatke o radu na sednici i sadrži: datum, mesto i vreme održavanja sednice Upravnog odbora, imena i broj prisutnih članova, imena članova koji su napustili sednicu pre njenog zaključenja, utvrđeni dnevni red, imena i bitne delove izlaganja učesnika u raspravi, rezultate glasanja o svakoj tački dnevnog reda i sadržinu i naziv donetih odluka i zaključaka.
Zapisniku se prilažu kopije materijala koji je bio razmatran na sednici.
Zapisnik vodi administrativni radnik zaposlen u kancelariji Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.
Zapisnik potpisuju predsednik i zapisničar. Zapisnik se čuva u dokumentaciji Udruženja.

Član 31.


Primerak zapisnika dostavlja se svakom članu Upravnog odbora i svim Odeljenjima Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.


VI - ODLUČIVANjE


Član 32.

Upravni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.
U hitnim slučajevima, ili kada je reč o donošenju odluke o kojoj nije potrebna rasprava, predsednik Upravnog odbora ovlašćen je da donosi odluke iz nadležnosti Upravnog odbora, ali je pre toga dužan da pribavi na pogodan način saglasnost više od polovine članova Upravnog odbora.
Na sledećoj sednici Upravnog odbora izvršiće se verifikacija tako donete odluke.


Član 33.


O svakoj tački dnevnog reda raspravlja se i odlučuje pojedinačno.
Rezultate glasanja utvrđuje predsednik.
Član Upravnog odbora može da izdvoji svoje mišljenje prilikom odlučivanja. Obrazloženje za taj postupak je sastavni deo zapisnika.

Član 34.

U postupku odlučivanja Upravnog odbora glasanje je javno, s tim da u pojedinim slučajevima Upravni odbor može da odluči da glasanje bude tajno.
Da bi glasanje bilo tajno potrebno je da se izjasni polovina prisutnih članova Upravnog odbora.   


VI - PRELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE

Član 34.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, odnosno 21.05.2011. godine.

 Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije